Olet täällä

Keskustaajama 2035

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaava rajaus

Keskustaajama 2035, osayleiskaavan muutos

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavan tarkistus tuli vireille 2011. Kaavatyö on järjestetty uudelleen vuonna 2016. Kaavamuutoksella tarkistetaan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava keskustaajaman kaupunginosien ja niiden laajennus- ja lähialueiden osalta. Kaava-alue on keskustaajama 2015 aluerajausta pienempi.

Kaavaluonnos oli nähtävillä vuoden 2017 alkupuolella. Tavoitteena on, että kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn 2018.
 

AJANKOHTAISTA:

Kaavaluonnosta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.2.2017 §32. Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kaavaluonnos oli nähtävänä 27.2.-28.4.2017. Kaavaluonnoksesta saatiin 15 lausuntoa ja 9 mielipidettä. Palaute ja vastineet on koottu samaan raporttiin (kaavaluonnoksen palaute ja vastineet, 10.7.2017) ja liitetty osayleiskaavan keskeisiin selvityksiin. HARAVA-asukaskyselyyn saatiin noin 150 vastausta.

Alustava kaavaehdotus laadittiin palautteen ja vastineiden pohjalta. Alustavasta kaavaehdotuksesta valmistui kokonaisvaikutusten arviointi alkuvuodesta 2018. Kainuun ELY-keskus ei myöntänyt luonnonsuojelulain mukaista lupaa poiketa liito-oravan ja lepakon elinpiirin suojelusta Kruununpuodinmäen siltalinjauksen kohdalla. Kajaanin kaupunki on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.  Kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä 2019.
 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luettelo erillisliitteistä

Keskustaajama 2035 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty alkuvuodesta 2017. OAS:n merkittävin muutos on kaavarajauksen muutos.  Ohjausryhmä päätti ottaa osan Kontiosaaren alueesta keskustaajama 2035 osayleiskaavaan. Kaavan aikataulu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä oleva luettelo erillisliitteistä on päivitetty.

Työohjelma, Työohjelman tavoiteaikataulu

Vuoden 2016 alussa päivitetyssä työohjelmassa avataan yleiskaavatyön taustoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laajemmin ja esitetään yleiskaavan tavoiteaikataulu. Työohjelman tavoiteaikataulu on päivitetty alkuvuodesta 2017.

Kaavaluonnos 13.2.2017
Selostusluonnos
Liitteet
Liitekartat 1-12
Liitekartat 13-17
Liitekartat 18-21
Liitekartat 23-25
Liitekartat 26-30
 

Osayleiskaavan keskeisiä selvityksiä

Luettelo erillisliitteistä
Seuranta ja arviointi
Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma raportti ja tiivistelmä
Kajaanin ydinkeskustan liittyminen kaupunkiin/ yleissuunnitelmaraportti 
Kajaanin kaupan palveluverkkoselvitys 
Kajaanin keskustaajaman rakenteen kehitys 1985-2010 
Kajaanin meluselvitys 
     - Liite A1 Liikennemäärät 
     - Liite B  Ajonopeudet ja kovat pinnat 
     - Liite F  10.1 Yhteismelu nykytilanne 
Kaavaluonnoksen liitekarttoina 26-29 ovat meluselvityksen kokonaismelu nykytilanteessa päivällä ja yöllä sekä ennustetilanteessa vuonna 2040.
Luontoselvitys 
     - Liite 1A Luontoselvitys 
     - Liite 1B Luontoselvitys
     - Liite 2   Liito-oravakartta
     - Liite 3   Viherverkkokartta
Keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten
Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista
       Siltavaihtoehdoista kirjattu yhteenveto lausunnoista, kannanotoista ja mielipiteistä
Harava-kyselyn raportti
Kajaani-Sotkamo Rakennemalli (KV 29.5.2017 §29)
Kaavaluonnoksen palaute ja vastineet
Osayleiskaavaehdotuksen vaikutusten kokonaisarviointi

 

Lisätietoja:

kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori p. 044 7100 834

kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen p. 044 7148 285, virkavapaalla

kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p. 044 7100 455

yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin p. 044 4214 188